Ägarpolicy

– Sparbankernas Ägareförening

Ägarpolicyn beskriver Ägareföreningens övergripande riktlinjer och principer för ägarstyrning i Swedbank AB. Ägarpolicyn beslutas vid föreningsstämma.

Bakgrund

Sparbankerna är en betydande och långsiktig ägare i Swedbank AB, såväl av ekonomiska som industriella och kulturella skäl. Ägandet hanteras av Sparbankernas Ägareförening (nedan Föreningen), som bildades år 2009.
Föreningens medlemmar är idag tillsammans största ägare i Swedbank AB.

Föreningens stadgar anger att Föreningen ska

 • främja värdeökning av Sparbankernas aktieinnehav,
 • främja medlemmarnas ägarinflytande och ägaransvar i Swedbank AB,
 • företräda medlemmarnas långsiktiga och strategiska ägarintresse i Swedbank AB.

Föreningens ägarstyrning i Swedbank AB

Föreningens syfte är att värna om Swedbanks självständighet, med Sparbankerna som viktigaste samarbetspartner och ägare samt att på ett ordnat, aktivt, ansvarsfullt och affärsmässigt sätt säkerställa och långsiktigt utöva ägarinflytande och ägaransvar avseende Swedbank.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svenska bolag noterade på aktiemarknaden styrs av aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen samt övriga regelverk som är tillämpliga.

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) utarbetas av Kollegiet för bolagsstyrning. Bolag som är noterade på registrerade marknadsplatser omfattas. Koden utgör en självreglering och kompletterar aktiebolagslagen, den är normerande men inte tvingande. Vid avvikelse från koden ska avvikelsen beskrivas och grunderna ska förklaras (”följ eller förklara”).

Koden för bolagsstyrning reglerar ansvarsfördelningen mellan ägare, bolagsstämma, valberedning, revisor, styrelse och verkställande direktör. Koden beskriver även arbetssätt för de olika funktionerna. Bolag som omfattas av koden ska redovisa hur bolagsstyrningen sker samt hur hållbarhetsarbetet bedrivs inom bolaget.

Koden utgör grunden för föreningens utövande av ägarinflytande.

FN:s principer för ansvarsfullt företagande och ansvarsfull bankverksamhet

Swedbank har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och ansvarsfull bankverksamhet. Principerna innebär att hållbarhetsfrågorna integreras med bankens affärsstrategi och bidrar till FN:s globala utvecklingsmål och hållbarhetsmål. Banken avser att i sin affärsverksamhet beakta etiska, sociala och miljömässiga risker och att ekonomiska överväganden görs utifrån hållbarhetsperspektiv i affärsbeslut, verksamhet och affärsutveckling.
Föreningen stödjer Swedbanks ambition att arbeta utifrån FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, hållbarhetsperspektivet utgör ett av de områden policyn särskilt lyfter fram som ett fokusområde.

Kanaler/forum för ägarstyrning

Föreningen samordnar medlemmarnas ägarroll genom medverkan i olika forum:

 • genom att delta i Swedbanks bolagsstämmor och utöva vår rösträtt
 • genom att aktivt delta i valberedningens arbete inför årsstämman
 • genom att föra dialog med företrädare för Swedbanks styrelse och ledning
 • genom att samverka med övriga ägare i olika frågor.

Vid dialogen med företrädare för Swedbank beaktas de regler som gäller för informationsgivning i marknadsnoterade bolag. Bolagsstyrningen uppmärksammas särskilt i dialogen med styrelse och ledning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det viktigaste organet för att utöva ägandet. Föreningen samordnar och förbereder aktuella frågor inför bolagsstämma och utövar sedan rösträtten på medlemmarnas uppdrag. Föreningen kommunicerar de ställningstaganden man gjort vid stämman till medlemmarna och övriga intressenter.

Valberedningen

Tillsättning av en väl fungerande styrelse utgör en av ägarnas viktigaste uppgifter. Föreningen avser att aktivt delta i valberedningsarbetet i syfte att tillsätta en kompetent och effektiv styrelse och att verka för relevant kompetens och mångfald i styrelsen. Föreningens uppfattning är att valberedningen årligen ska göra en egen utvärdering av styrelsearbetet och styrelsens ledamöters arbete samt styrelsens samlade kompetens. Valberedningen ska även ta del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet.

Styrelsen

Föreningens utgångspunkt är att alla styrelseledamöter ska verka för alla aktieägares bästa. Föreningen ska verka för att styrelsens ledamöter väljes utifrån Swedbanks behov av kompetens och erfarenhet. Framgångsrikt styrelsearbete förutsätter mångfald i styrelsen vad avser erfarenhet och kompetens. Föreningen verkar för en bred rekryteringsbas till bolagsstyrelsen. Föreningen anser att det är nödvändigt att ledamöterna kan avsätta erforderlig tid för uppdraget.

Ersättningar/arvoden

Föreningen ska verka för marknadsmässiga men inte marknadsledande styrelsearvoden som återspeglar de krav som ställs på ledamöternas roll och engagemang. Föreningen anser att särskild ersättningspolicy ska finnas för ledande befattningshavare och medarbetare samt att styrelsen inte ska ingå i incitamentsprogram eller ingå i samma ersättningsprogram som anställda.

Särskilda områden

Kapitalstruktur

Swedbanks styrelse och företagsledning ansvarar för att bolaget har en effektiv och ändamålsenlig hantering av sitt kapital. Swedbank ska ha finansiella resurser för att klara de regelverkskrav som finns eller kan komma avseende kapitaltäckning och i övrigt ha de resurser som krävs för att kunna utveckla och säkerställa bankens verksamhet.
Föreningen anser att Swedbank bör kommunicera sin syn på kapitalstruktur och utdelningspolitik. Banken bör eftersträva en långsiktigt stabil utdelningsnivå.

Eventuella nyemissioner bör i första hand ske med företräde för befintliga aktieägare.

Risknivå

Föreningens uppfattning är att Swedbank ska eftersträva en väl avvägd risk i alla delar av sin verksamhet.

Lönsamhet

Föreningen prioriterar att Swedbank fokuserar på långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt framför kortsiktig lönsamhet.

Hållbarhet

Föreningen anser att Swedbank ska arbeta systematiskt och brett med hållbarhet. Hållbarhet och etik utgör förutsättningar för en långsiktigt framgångsrik bankverksamhet.

Bankens engagemang i den globala rörelse som FN:s initiativ för ansvarsfull bankverksamhet utgör en betydande utmaning och kräver ett starkt engagemang från styrelse och bolagsledning. Föreningen ska verka för att bankens styrelse säkerställer att banken aktivt arbetar med hållbarhetsarbetet utifrån FN:s principer och EBA:s handlingsplan avseende hållbar finansiering och bankverksamhet. Hållbarhetsarbetet ska tydligt avspeglas i bankens affärsverksamhet, bolagsstyrning och företagskultur samt att det kommuniceras i hållbarhetsredovisningen till intressenterna.

Öppenhet och transparens

En öppen och positiv företagskultur bidrar till en framgångsrik utveckling av bankens affärsverksamhet. Föreningen ska verka för att Swedbank, med vederbörligt beaktande av kraven på banksekretess, GDPR och andra tillämpliga regelsystem eftersträvar så stor öppenhet och transparens som möjligt i sin kommunikation.

Ägarpolicy

– Sparbankernas Ägareförening

Ägarpolicyn beskriver Ägareföreningens övergripande riktlinjer och principer för ägarstyrning i Swedbank AB. Ägarpolicyn beslutas vid föreningsstämma.

Bakgrund

Sparbankerna är en betydande och långsiktig ägare i Swedbank AB, såväl av ekonomiska som industriella och kulturella skäl. Ägandet hanteras av Sparbankernas Ägareförening (nedan Föreningen), som bildades år 2009.
Föreningens medlemmar är idag tillsammans största ägare i Swedbank AB.

Föreningens stadgar anger att Föreningen ska

 • främja värdeökning av Sparbankernas aktieinnehav,
 • främja medlemmarnas ägarinflytande och ägaransvar i Swedbank AB,
 • företräda medlemmarnas långsiktiga och strategiska ägarintresse i Swedbank AB.

Föreningens ägarstyrning i Swedbank AB

Föreningens syfte är att värna om Swedbanks självständighet, med Sparbankerna som viktigaste samarbetspartner och ägare samt att på ett ordnat, aktivt, ansvarsfullt och affärsmässigt sätt säkerställa och långsiktigt utöva ägarinflytande och ägaransvar avseende Swedbank.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svenska bolag noterade på aktiemarknaden styrs av aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen samt övriga regelverk som är tillämpliga.

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) utarbetas av Kollegiet för bolagsstyrning. Bolag som är noterade på registrerade marknadsplatser omfattas. Koden utgör en självreglering och kompletterar aktiebolagslagen, den är normerande men inte tvingande. Vid avvikelse från koden ska avvikelsen beskrivas och grunderna ska förklaras (”följ eller förklara”).

Koden för bolagsstyrning reglerar ansvarsfördelningen mellan ägare, bolagsstämma, valberedning, revisor, styrelse och verkställande direktör. Koden beskriver även arbetssätt för de olika funktionerna. Bolag som omfattas av koden ska redovisa hur bolagsstyrningen sker samt hur hållbarhetsarbetet bedrivs inom bolaget.

Koden utgör grunden för föreningens utövande av ägarinflytande.

FN:s principer för ansvarsfullt företagande och ansvarsfull bankverksamhet

Swedbank har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och ansvarsfull bankverksamhet. Principerna innebär att hållbarhetsfrågorna integreras med bankens affärsstrategi och bidrar till FN:s globala utvecklingsmål och hållbarhetsmål. Banken avser att i sin affärsverksamhet beakta etiska, sociala och miljömässiga risker och att ekonomiska överväganden görs utifrån hållbarhetsperspektiv i affärsbeslut, verksamhet och affärsutveckling.
Föreningen stödjer Swedbanks ambition att arbeta utifrån FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, hållbarhetsperspektivet utgör ett av de områden policyn särskilt lyfter fram som ett fokusområde.

Kanaler/forum för ägarstyrning

Föreningen samordnar medlemmarnas ägarroll genom medverkan i olika forum:

 • genom att delta i Swedbanks bolagsstämmor och utöva vår rösträtt
 • genom att aktivt delta i valberedningens arbete inför årsstämman
 • genom att föra dialog med företrädare för Swedbanks styrelse och ledning
 • genom att samverka med övriga ägare i olika frågor.

Vid dialogen med företrädare för Swedbank beaktas de regler som gäller för informationsgivning i marknadsnoterade bolag. Bolagsstyrningen uppmärksammas särskilt i dialogen med styrelse och ledning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det viktigaste organet för att utöva ägandet. Föreningen samordnar och förbereder aktuella frågor inför bolagsstämma och utövar sedan rösträtten på medlemmarnas uppdrag. Föreningen kommunicerar de ställningstaganden man gjort vid stämman till medlemmarna och övriga intressenter.

Valberedningen

Tillsättning av en väl fungerande styrelse utgör en av ägarnas viktigaste uppgifter. Föreningen avser att aktivt delta i valberedningsarbetet i syfte att tillsätta en kompetent och effektiv styrelse och att verka för relevant kompetens och mångfald i styrelsen. Föreningens uppfattning är att valberedningen årligen ska göra en egen utvärdering av styrelsearbetet och styrelsens ledamöters arbete samt styrelsens samlade kompetens. Valberedningen ska även ta del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet.

Styrelsen

Föreningens utgångspunkt är att alla styrelseledamöter ska verka för alla aktieägares bästa. Föreningen ska verka för att styrelsens ledamöter väljes utifrån Swedbanks behov av kompetens och erfarenhet. Framgångsrikt styrelsearbete förutsätter mångfald i styrelsen vad avser erfarenhet och kompetens. Föreningen verkar för en bred rekryteringsbas till bolagsstyrelsen. Föreningen anser att det är nödvändigt att ledamöterna kan avsätta erforderlig tid för uppdraget.

Ersättningar/arvoden

Föreningen ska verka för marknadsmässiga men inte marknadsledande styrelsearvoden som återspeglar de krav som ställs på ledamöternas roll och engagemang. Föreningen anser att särskild ersättningspolicy ska finnas för ledande befattningshavare och medarbetare samt att styrelsen inte ska ingå i incitamentsprogram eller ingå i samma ersättningsprogram som anställda.

Särskilda områden

Kapitalstruktur

Swedbanks styrelse och företagsledning ansvarar för att bolaget har en effektiv och ändamålsenlig hantering av sitt kapital. Swedbank ska ha finansiella resurser för att klara de regelverkskrav som finns eller kan komma avseende kapitaltäckning och i övrigt ha de resurser som krävs för att kunna utveckla och säkerställa bankens verksamhet.
Föreningen anser att Swedbank bör kommunicera sin syn på kapitalstruktur och utdelningspolitik. Banken bör eftersträva en långsiktigt stabil utdelningsnivå.

Eventuella nyemissioner bör i första hand ske med företräde för befintliga aktieägare.

Risknivå

Föreningens uppfattning är att Swedbank ska eftersträva en väl avvägd risk i alla delar av sin verksamhet.

Lönsamhet

Föreningen prioriterar att Swedbank fokuserar på långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt framför kortsiktig lönsamhet.

Hållbarhet

Föreningen anser att Swedbank ska arbeta systematiskt och brett med hållbarhet. Hållbarhet och etik utgör förutsättningar för en långsiktigt framgångsrik bankverksamhet.

Bankens engagemang i den globala rörelse som FN:s initiativ för ansvarsfull bankverksamhet utgör en betydande utmaning och kräver ett starkt engagemang från styrelse och bolagsledning. Föreningen ska verka för att bankens styrelse säkerställer att banken aktivt arbetar med hållbarhetsarbetet utifrån FN:s principer och EBA:s handlingsplan avseende hållbar finansiering och bankverksamhet. Hållbarhetsarbetet ska tydligt avspeglas i bankens affärsverksamhet, bolagsstyrning och företagskultur samt att det kommuniceras i hållbarhetsredovisningen till intressenterna.

Öppenhet och transparens

En öppen och positiv företagskultur bidrar till en framgångsrik utveckling av bankens affärsverksamhet. Föreningen ska verka för att Swedbank, med vederbörligt beaktande av kraven på banksekretess, GDPR och andra tillämpliga regelsystem eftersträvar så stor öppenhet och transparens som möjligt i sin kommunikation.